ربیعی به دانشجویان: سال ۸۵ جرات نقد داشتید؟

در سایت ioaa2009.ir مطلب ربیعی به دانشجویان: سال ۸۵ جرات نقد داشتید؟ مشاهده می کنید

سخنگوی دولت خطاب به دانشجویان گفت:امروز شما هرچه خواستید علیه دولت گفتید، ولی آیا سال ۸۴ یا ۸۵ این جرات وجود داشت که شما چنین نقدهایی علیه دولت داشته باشید؟
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir