ابراز نگرانی گوترش نسبت به رشد اسلام هراسی درجهان

در سایت ioaa2009.ir مطلب ابراز نگرانی گوترش نسبت به رشد اسلام هراسی درجهان مشاهده می کنید
دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی نسبت به رشد اسلام هراسی در جهان، این روند را غیرقابل تحمل خواند.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir