نقدی بر استفاده جهانی از یک مفهوم؛ فاصله گذاری اجتماعی یا فیزیکی؟

در سایت ioaa2009.ir مطلب نقدی بر استفاده جهانی از یک مفهوم؛ فاصله گذاری اجتماعی یا فیزیکی؟ مشاهده می کنید

* مهدی مکارمی
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir